Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Muối Bạc Liêu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý số 00038 cấp theo Quyết định số 3322/QĐ-SHTT ngày 12/12/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Muối Bạc Liêu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22000... Các sản phẩm Muối Bạc Liêu đều được xác nhận phù hợp an toàn thực phẩm

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Muối Bạc LIêu