Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Chứng nhận HALAL

Chứng nhận HALAL

Halal Việt Nam (HVN) là Trung tâm kiểm tra, đánh giá cấp Chứng nhận Halal cho các sản phẩm xuất khẩu vào thế giới Islam (Hồi giáo); Đồng thời là cơ quan quản lý các thương hiệu Halal của các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng và cung cấp thực phẩm Halal.

Chứng nhận HALAL là chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm. Đây là quá trình xem xét, đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận rằng những sản phẩm.dịch vụ cụ thể được đánh giá không sử dụng các thành phần Haram và điều kiện sản xuất/cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của luật Shari'ah và tiêu chuẩn Halal